Skip to main content
Yeni Tarz Bir Eğitimin Geometrisi-4 /Orhan Karakuş

Yeni Tarz Bir Eğitimin Geometrisi-4 /Orhan Karakuş

Yeni bakış ve önerilerin uygulanmasıyla tüketici ve ezbere dayalı kalıp bireyin zırhı delinecek, nefsi kültürelin aklı kuşatması ortadan kaldırılacak ve yeni neslin özgün eğitimi sonucu bilinç oluşumu, ihtiyaca dayalı üretim ve nefsi mutmain tüketimin dehrinde sükunetli bir akışla gürleşecektir.

Şehirlerden Kırsala Akış…

Şehirlerde boğuntu haline gelen günlük yaşam corona pandemisi ve küresel, yerel ekonomik buhranların etkisiyle kendini daha da çekilemez hale getirmiştir. Hizmet sektörlerine nicel olarak yığılmış insanlar, kimi iş kollarının pandemi vesilesiyle işlevsiz kalması ve kısa sürede yok olmaya başlamasıyla işlerini kaybetmektedirler. İşsizlik ve asal ihtiyaçlar temelindeki yaşamın tedarik zorluğu, gençlerin gelecek kaygısı mevcut mülkiyetçi düzenle çözülemez devasa sorunlar haline gelmiştir. Özgün bir niteliği olmayan tüketici birey formuyla,  genelde, yarınlarda robotik araçlara devir edilecek üretimden kopuk istihdamlara yerleşmiş olan hemen hemen tüm insanlar,  araçsal vasıta haline getirilmiştir. Üst üste bindirilmiş, istifsel sanal rezidanslar  ve  güvenlikli site yaşamları, beton blokların  modern gettoları arasında kanserojen atmosferlere sıkıştırılmış her yaştan insan, mülkiyetçi düzen yapısallarınca  zehirlenmektedir. Bir avuç gökyüzüne hasret, ufkunda yeşillikler, mavilikler ve vadi derinlikleri olmayan yan yana dizilmiş blok kent mimarisi,  zihni faaliyetin atmosferini de daraltmakta ve günbegün körleştirmektedir. Bu gidişat yeni arayışları da geliştirmektedir. Kırsala, vadilere ve kıyılara yerleşimler başlamıştır. Daha önceleri malikâne kuran tuzu kuruların yanına ve yöresine yönelen varlıklı kesimler bir yana, artık orta gelir grupları da hızla metropollerden çekilerek, sayfiye yerlerine yönelmekte, kimileri de modern çiftlik yaşamı arayışına girmektedir.  Kısaca metropoller tersine göç vermeye başlamıştır…

Ülkemize Özgü Bir Müfredat Açılımı…

  1. I) Entelektüel verimlilik için ayrıntılı insan hâlleri: Eğitim için önerilen, yaş gruplarına dayalı bilge ve özgün insan olma yönelim sürecinde, dinamik insan hâllerini kapsayan bu modelleme, aynı zamanda pek çok alanda da yeni bir yaşam tarzının örülüşüne örnek teşkil edebilecektir. Ülkemizin “Köy enstitüsü” deneyimi, “Cumhuriyet Köyü” fikri, “Köy -Kent” projesi, Finlandiya, Almanya, Rusya,  Çin ve Japonya eğitim sistemleri ve öğretmen yetiştirme programları göz önüne alınarak; 4.0 endüstriyel yeni nesil teknolojik gelişmeler dahilindeki değişim ve yenilenme süreçlerinde; “doğal belde-kent projesi”  ve “ uzman eğitmenler ve yeni tekniklerle çoklu eğitim enstitüsü” yenilenmesi çerçevesinde ve uygulamayla  içselleştirme  işlevselliği için bu öneri modellemesi kaleme alınmıştır.

İnsan yavrusu (çocukluk)→→İlk ergenlik→→Ergin insan→→Yetişkin insan→→Uzman kişi→→ Üstat kişi yetiştirilmesinde ve birikimli bilgi işlenmesinde etik ve entelektüel verim akışkanlığı temelinde yaş aralıkları:

 00 -02 yaş,  ebeveyn gözetiminde bakım ve yetiştirilmesi;  İnsan yavrusu: (çocukluk)

 03-04 yaş, gündüz bakım evi ve kreşler ortamında, 05-06 yaş anasınıfı, okul öncesi eğitimde (aritmetik beceri, şekil ve cümle tanıma öğretimi),  İnsan yavrusu: (ilk ergenlik)

 06- 11 yaş, ilk kademe temel öğretiminde;  (Ahlak’a giriş, Matematik, Dil ve Fen bilgisi, Spor )  

11-15 yaş, orta kademedeki temel öğretimle (Geometri –Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, temel öğretim dili olarak Türkçe ve seçmeli olarak; (Anadil, Ahlak bilgisi, Sosyal etkinlikler, Sanat faaliyetleri ve Spor ); meslek liseleri, genel liseler, Fen ve Sosyal bilimler liseleri, güvenlik tabanlı liseler vb. genel yetenek ve temel bilgiler sınavı sonrası yaşam yerleşkesine dayalı ikinci kademeye yerleştirme dağılımı,

 15-18 yaş,  Matematik-Geometri, Tarih-coğrafya, Fen bilimleri, zorunlu seçmeli Felsefe sosyoloji, Din bilimleri dersleri ve çoklu meslek liseleri sonrası;  genel yetenek. Bilgi ve ilgi temelinde olgunluk sınavları: (Ergin insan)

 18-23 yaş, Üniversitelere öğrenci yerleştirme sınavları;  Genel yetenek, Fen-Matematik, Edebiyat ve Sosyal bilimler seçenekli 5 yıl lisans (bir yılı uygulama stajı ve İngilizce, Rusça, Almanca, Çince, Japonca,  Arpça… vb en az iki dil seçmeli pasif/aktif yabancı dil eğitimi) sonrası; (Yetişkin insan)

Yüksek öğretim sonrası güvenlik ihtiyaç fazlası kalan yetişkin insanların bu alanın mecburi hizmetlerini, branşlarına bağlı olarak bir kamu kurumunda yapabilme olanağı tanınmalıdır.

  26-28 yaş, yeterli düzeyde pasif/aktif bir yabancı dil destekli, tezli Yüksek lisans (2 yıl),    özgün eserli doktora (2 yıl) programları sonucu; (Uzman kişi)

 30 yaş, (3 yıl) “kendini bilme” temelinde araştırma ve alanına dair özgün uygulama çalışması olan;  (Üstat kişi),

II) Eğitimin içeriğinde; “vicdanı ve fikri hür” ( M. Kemal Atatürk), ekosistem bütünlüğünde canlı cansız tüm varlıkların “kul hakkına” riayet eden, araştırmaya açık ve kadim öz değerleri kavramaya yatkın, bilgi tekniklerini ve birikimli bilgi işlenmesinde becerisini geliştiren insan yetiştirme hedefi olmalıdır.

02-04-06 yaş: 12’li öğrenici grubu, uzman öğretici, rehber eğitmen, her kademede bir görevli hizmetli dahil 15’li değişebilir altıgen peteklerle, (bal arıları örgüsüyle coşkulu yaşamın tadı, 1.aşama)

Temel öğretim birinci kademe: 20’li kişilik sınıflarda Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal, Etik ve Sportif etkinliler 5 ana branş uzman öğretici her bir sınıf için rehber öretmenler (bilgiyi tanıma ve beceriye yönelme, 2.aşama)

Temel öğretim ikinci kademede: 6-8 sınıf:  bu kademe her sınıfta sürekliliği olan Matematik-Geometri, Fen bilgisi, Türkçe, Sosyal bilgiler, Sanat ve Etik, Din bilgisi ve Ahlak dersi, Beden eğitimi, yerel ve bölgesel ihtiyaç temelinde 4.0 endüstriyel atölye birimleri uzmanı en az 7 ana branş uzman ve usta öğreticiler, her bir sınıf için rehber öretmenler, (bilgiyi anlama ve beceri seçimine hazırlık, 3.aşama)

Ortaöğretim ikinci kademede: Matematik-Fen ağırlıklı genel liseler, deneye dayalı mühendislik yönelimli fen liseleri, yeni nesil teknoloji donanımlı ve mesleki becerileri açığa çıkaran çoklu meslek liseleri, uzman öğretmen ve rehber öğretmen liseleri,  sanal ve fiziki alanlara yönelik görev gücü yetiştirme liseleri… vb. (bilgiyi irdeleme ve becerisini bir alanda geliştirme, 4.aşama)

Üniversitelerin fakülte ve bölüm programları; her bir alan için güncel ve hakikati yakın kavrama temelinde araştırma ve deneyim kazanmaya açık olmalıdır, (bilgiyi işleme ve hakikati yakın kavramada marifet ehli olma, 5.aşama)

Bu yeni bakış ve önerilerin uygulanmasıyla tüketici ve ezbere dayalı kalıp bireyin zırhı delinecek, nefsi kültürelin aklı kuşatması ortadan kaldırılacak ve yeni neslin özgün eğitimi sonucu bilinç oluşumu, ihtiyaca dayalı üretim ve nefsi mutmain tüketimin dehrinde sükunetli bir akışla gürleşecektir.

Yenilenmiş Doğal Belde-Kent Projesi…

Yerel yönetim ve merkezi idare işbirliği temelinde eş başkanlı sekretarya formu:  yerel sorunlarda halk oylamasının geçerli olduğu, seçilenlerin 1/3 talep ve salt çoğunlukla geri çağrıldığı idare meclisi ve merkezi kamusaldan liyakat esaslı bir idare görevlisinin yapılanmasıdır. Her kademenin liyakat ve uzmanlığa dayalı olarak belirlendiği, yasal zorunlulukta yerelin bağlı olduğu ve yeni hukuk normlarına dayalı çalışan idari mahkemelerce görevden alınabilindiği, ortalama 3.000-4.000 nüfuslu belde- kent yapısal formunda;  yedi kişilik konsey heyeti olan yerel yönetimler. Belde veya semt belediyelerinin teşekkülü;  belde ya da semt konseyi eş başkanlığı (merkezi görevli, seçilmiş belde başkanı), nitelikte uzman beş meclis üyesi terkibine dayanmalıdır.

Yeni yaşam tarzının inşasında toplum devleti formu marifeti ve etkin desteğiyle üretim ve tüketimde kooperatiflere dayalı zincir modeller, yaşamsal asal ihtiyaçların üretilmesinde kamusal işletmelerin etkin rol alması, geçekleştirilebilir planlamalarla süreçte kamu iştirakleri haline getirilen özel işletmelerin iktisaden tasfiyesi hedeflenmelidir.

Yeni bir dünyanın yol ayrımındayız. Ya, ulus ötesi ultra tröstler ve mali oligarşinin düzenek restorasyonun köleleri ya da bilgeliğin meşru ve doğal demokratik devrimiyle yaşanabilinir dünyanın hür insanları olacağız. Bu değişim dönüşümün yaşam bulması için oluşacak kolektif irade;  sulh yapıcılığı, hakkaniyet, razılıkla helalleşme temelinde uylaşım arayışına bağlı olmalıdır. Mevcut şartların zorunlu gereği olarak kendi iradesini üretebilecek bu birikimli potensia kadim kültürel yapımızda mündemiçtir. Allah cümlemize yol açıklığı versin…

 

Baki selamlar, Orhan Karakuş, 31.01.2021