Skip to main content
Milenyumda Aile Nasıl ve Neye Dönüşüyor?(I)… / Orhan Karakuş

Milenyumda Aile Nasıl ve Neye Dönüşüyor?(I)… / Orhan Karakuş

Günaydınlar herkese sağlık dileklerimle 23 Nisan Hepimizin bayramı kutlu olsun… sessizlik esintileri (1)…Zamanın ruhu …

Çağda zamanın ruhunu anlamlandırabilmek için anı kavramak, olası gelişmelerin istikametini tayin edici potansiyel üreteçlerin dinamiğini saptayacak verilere ve formüle edecek bilgi birikimine ihtiyaç duyulur. Bir yönüyle kısa zaman dilimi olabilecek yarın ile çağımızda uzun zaman dilimi olan bir yılda olabilecek vukuat ve hadiseleri sezgisel projekte edip olabilirlik ile simültane kestirebilmektir.
Ailenin özel mülkiyetin kökeni üzerine yapılan arkeolojik, hominit ve sosyal antropolojik bulgular insanların yaklaşık M.Ö. 20.000 yıl öncesi klan (sürü) hâlden geniş aileye geçtiğine atıf yapıyor. Bunun 10.000 yıllık kısmı avcılık ve göçebe yaşamı, diğer 10.000 yıllık kısmı ise yerleşik yaşam olarak tarihsel çağlara tasnif edilerek incelemeye tabi tutuluyor. M.S. 2000 yıl modernist medeniyetin harpler ve darpler altında oluşumu ve kurulum süreci 2000 yıllarda adı üstünde milenyumda yepyeni bir yaşam formu üretmek için sancılı bir doğum sürecini yaşıyor. Harpler ve darpler, ekonomik sosyal göçler, doğal afetler ve iklimde meydana gelen devasa değişimlerle yeryüzü topoğrafyası ve atmosferinde kaotik dallanmalar ortaya çıkıyor. İnsanlar kısmen iradi genelde çaresiz olayların akışında sürükleniyor. Buna dair top yekun cevabı: “sulh ve hakkaniyet cephesini örmek” olarak vermiştik. (Felsefi tutum belgesi ( bknz :http://gelenekvegelecek.com)
Devletin formu …

Köleci toplum formu öncesi ana erkilliğin etkisiyle oluşan paylaşımcı organizasyonlar ritüel ve inanış değerlerinin oluşturduğu kültürel akışta toprağın mülk altına alınıp özel mülkiyetin kutsanmasıyla günümüze kadar gelmiştir. Toplumun üretim ve paylaşım ilişkilerindeki toplumsal örgü nefsi mülkiyetçi düzenek temelli aile ve geniş formuyla toplumsal kesitler bilvesile sınıflar yelpazesinde ise devlet olarak varlık bulmuştur. Bu devlet teşekkülünün yüzelli yıl öncesinin irdelemeleri yerleşik yapılar, dinamik kuvvetler ve egemen güçler arasındaki rolüyle nelik yapısının resmini günümüze sunmuştur. Şu açıktır ki devlet varlık olarak doğduğu toplumsal koşullara yabancılaşmış belirli çevrelere hizmet eden baskıcı ve idari vasıfları ortaya çıkmıştır. Aynı eksende ailede geniş yapısından sıyrılmaya başlamış günümüzde parçalanmaya hazır çekirdek aile formuna gelmiştir. Bu eş yönelti haliyle aile ve devletteki form değişimleri yeni yaşam tarzı oluşumunda birbirini derinden etkilemektedirler.
Devlet; finans, mafiil odak ve sanal informatik güçlerin kıskacında, çekirdek aile ise tüketim çılgınlığı ve bireylerinin özsel hazlarının öne çıkmasıyla hodbin bencilliğin pençesinde dağılmaktadırlar.
Buna devlet kategorisinde cevabımızı; “yeni yaşam tarzının vukuu bulması için toplumcu hürriyet nizamın inşasında toplum devlet formunu” yine adı geçen belgede geçiş formu olarak tanımlamıştık.
Zor ve oldukça rafine bir irdeleme sonucu ortaya çıkacak olan ailenin alacağı formu örtük geçtik. Cinsler arasındaki mücadeleyi Kültüreli damıtmak.. , Hırs ve Tamahın kaynağı… lirik anlatıları kısmen dostlarla meşveret ortamına sunarak şu beyitlerle ifade etmeye çabaladık:

Kültüreli damıtmak…
“….
Ana erkil Baba erkil kuruldu düzenek tekmil
Adlar kondu devri çevir nefsi çıkar saklı dev mil

Örtük sömürüyü gasbı kanunlarla verdik şekil
Gerçek diye sunulur hırsı mal mülk canlara vekil

Çekişmede Mars ile Venüs etkisi cinsi tevarüs
Baş roldeki kadın aktirs nefsi dünya’ya taşıdı sesiz

Erkek aktör çıplak kral insandan uzak her cins
Özünü boğdu şekiller kuşatıldı gönle Tavus
….”

                                   15.03.2023

Hırs ve Tamahın Kaynağı…
“….
Ocakta pişer bencillik prens prenses serleriz
Nefiste tam öznelcilik beyne nakşı perçinleriz

Hep bana ergin kişilik kardeşe buğuz veririz
Altımız cıvık haltımız halıya boca dökeriz

…”

05.04.2023 ( Bu şiirlerin tamamı ve pek çok şiir Lirik anlatı şiirler (II) kitabı olarak hazırlanıyor)

Deruni Türkçe lirik anlatım beyitlerini güncel yaşamdaki teknik, sosyolojik ve psikolojik terimlerle konuşur olmayı politik alan ortamına sunalım.

Cinsiyetler arası ilişkinin yeni formu …
Bugün özellikle genç nesillerde geçişli cinsel yaşam (bireylerin denkliğine atfen geçişme) birlikteliğinde bekaretin ve aşık olmanın eski anlamı kalmadı. Yeni form alışta daha çok beğeni, davranışsal öz ve cinsel hazlar ön plana çıkmaya başladı. Doğanın sosyo-psiko evrim aşamasında katı kuralarla bağlı olan cinsiyetler arası ilişki ve neslin üreyimi çerçevesi henüz belirsiz olmakla birlikte “çocuk yapmama ve birlikte yaşama” eğilimi olarak öne çıkmaktadır. Buna kültürel genetiğin katı kuralları ket vurmaya çalışsa da gençlikte yeni yaşam tarzı arayışı saklı ya da açık kendi mecrasında yol almaktadır. Üretimde esnek çalışama koşulları, mesleki dalların nitelik değişimi, yeni iş kollarının hızla tekniğe dayalı hizmet ve bilişim alanlarında şekil bulması, tam otomasyon süreçlerinin de ekonomik yaşamda başat olması bu eğilimi güçlendirmektedir. 

Toplum nasıl ve nereye evirilecek ?
Birikimli teknolojik ve enformatik gelişmeler insanları istihdam eden bilgiyi üreten ve işleyen yeni meslek dalları da ortaya çıkarıyor. Özellikle bilişim ve telekomünikasyon destekli bilgisayar, uzay çalışmaları, elektrik ve elektronik, üretim ve makine mühendisliği, tıp,  genetik, gıda ve yerleşkelerin yaşamın modellemesinde inşaat mühendisliği ile mimarlık eş yönelim halinde birlikte devasa alanlar doğal yaşam için reorganize ediliyor. Milenyumla birlikte savunma ve silah sanayini üretim kanallı sivil alanlarda yeni içerikle işlevsel kılınması meselesi dünyanın en önemli meselesi olarak tüm kurum ve kuruluşların birinci gündemi oluyor. Bu dinamik değişim tam otomasyona doğru ilerlerken 2. nesil dünya dışı enerji formları ve 6. Nesil yapay zeka destekli robotik üretim araçları hemen hemen tüm ülkelerde iktisadi yaşamın vazgeçilmezleri olarak yerini alıyor. İnsanlar, fiziki üretim alanlarından yada klasik kol emeği alanlarından daha sofistike bilgi destekli üretim dallarında istihdam ediliyor.
Ekonomideki bu gelişmeler kültürel akışta çoklu değişkenleri güvenlik, sağlık, hukuk ve hürriyet, refah ve gönencin hazlarının adilane paylaşımında yeni düzenlemeleri yaşama geçirmeye zorluyor. Yeni içerikle aile ve devletin form alışında bu çoklu sofistike alanlarında değişimi ve dönüşümü gerekiyor. Kültürel devrim halkası yazılarıyla ile akışkan potensia öz değerlerinin süzülmesi ve damıtılması gerektiğini irdelemiştik. Ayrıca yeni neslin eğitimi meselesinde de müfredatın içerik yenilemesine vurgu yapılmıştı. Doğal ortamlarda üretim bağlantılı eğitim ve bilimsel gelişmelerle uyumlu kaynağından doğru bilgilenme hususları da ele alınmıştı. ( bknz : www.gelenekvegelecek.com)
Yakıcı bir tartışma ve dönüşüm girdisi olarak cinsiyetler arası ilişki, cinsiyetçi mücadele biçimleri (feminist yaklaşım ve LGBT+ formülü) , yeni neslin üreyimi meselelerin çözüm formaları toplumun ve toplum devletinin gündemine kültürelde iyi tanımlı bir ahlakın normları olarak girecektir. Yeni neslin üreyiminde rızalık, bireysel hazın etik değerleri ve birlikte yaşamın hukuki yasaları yeni yaşam tarzında doğal evrime tabii olarak yerini alacaktır…
A) Neo-liberal ırkçılığın kültür kodları… B) Cinsiyet kimliği mi ? Can kimliği mi? …
C) Özel olarak “İstanbul sözleşmesi”… D) Sosyo-polititk devrimin oluşum ve gelişimi… başlıklarıyla devam edecek

Allah cümlemize selamet versin… Baki selamlar…  23.04.2023 Orhan Karakuş